• Sense

Dagens spotpris el

Välj din region

Hur länge vill du förbruka el?

Den bästa tiden för detta är:

Det genomsnittliga enhetspriset är då: öre/kWh

Det är tid tills:

Besparingar jämfört med nu:

Elpris idag och för tillfället öre/kWh
Dagens genomsnittliga aktiekurs
Dagens högsta aktiekurs

Var konsumtionsrekommendationen användbar för dig? Dela länken med en vän ↴

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Dagens spotpris el – Elpris Idag på Nordiska elbörsen

Elpris Introduktion

Elpris, eller priset vi betalar för elektricitet, har alltid varit av stor betydelse för konsumenter och företag. Att förstå elpris idag är inte bara viktigt för att hålla koll på hushållsbudgeten, utan också för att göra medvetna val när det gäller energiförbrukning. Att känna till det aktuella elpriset kan hjälpa konsumenter att spara pengar och göra mer hållbara val.

 

Kortfattad översikt över elprisets utveckling

Historiskt sett har elpriset varit en spegling av flera faktorer: tillgång och efterfrågan, produktionskostnader, och globala marknadsförhållanden. Med introduktionen av spotpris el, som är det pris som sätts dagligen baserat på marknadsförhållanden, har konsumenter fått möjlighet att se hur priset förändras från dag till dag. Denna transparens har lett till en större medvetenhet om elpriset idag och hur det kan påverka ens dagliga liv.

 • Billigare elbilsladdning: Ladda din elbil under de timmar när elpriset är som lägst
 • Smart hemautomation: Använd smarta hemlösningar för att automatiskt tända/släcka apparater eller justera uppvärmning/kylning
 • Förbättrad energilagring: Om du har ett hemenergilagringssystem, som ett batteri, kan du lagra el när priset är lågt och använda den lagrade energin när priset är högt.
 • Minska toppbelastning: Genom att minska din elförbrukning under toppbelastningstider (när elpriset är som högst) kan du bidra till att minska belastningen på elnätet och därmed minska risken för strömavbrott.

 

Historiskt sammanhang

Genom åren har elpriset varierat beroende på teknologiska framsteg, tillgänglighet av resurser och politiska beslut. För bara några decennier sedan var elpriset relativt stabilt, men med ökningen av förnybara energikällor och förändringar i energimarknaden har priset blivit mer dynamiskt. Detta har lett till att konsumenter nu mer än någonsin behöver hålla sig uppdaterade om elpris idag för att kunna planera sin energianvändning effektivt.

Vara informerad om elpris idag. Med kunskap om spotpris el och en förståelse för elpriset idag kan konsumenter göra smarta val som gynnar både deras plånbok och miljön.

 

Elprissättning

När vi talar om elpris idag refererar vi till den aktuella kostnaden för elektricitet som konsumenter betalar. Denna prissättning påverkas av spotpris el, vilket är det dagliga priset baserat på marknadsdynamiken. Det är viktigt att förstå att elprissättningen inte bara handlar om produktionskostnader, utan också om distribution, skatter, avgifter och andra tillägg.

 

Faktorer som påverkar elpriset idag

Det finns flera faktorer som påverkar elpriset idag. För det första spelar tillgång och efterfrågan en stor roll. När efterfrågan är hög, men tillgången är låg, kan priset stiga. Andra faktorer inkluderar produktionskostnader, vilka kan variera beroende på om elektriciteten kommer från förnybara källor eller fossila bränslen. Infrastrukturkostnader, regleringar och globala händelser, som naturkatastrofer eller politiska kriser, kan också påverka spotpris el.

 

Faktorer som har påverkat prisförändringar genom åren

Historiskt sett har elpriset idag genomgått flera förändringar. Teknologiska framsteg, som introduktionen av förnybar energi, har spelat en stor roll i att sänka produktionskostnaderna. Samtidigt har politiska beslut, som subventioner eller skatter, påverkat priset. Globala händelser, som oljekriser, har också haft en direkt inverkan på spotpris el. Det är därför viktigt att förstå dessa historiska faktorer för att kunna förutse framtida prisförändringar.

 

Prisskillnader i Sveriges elområden

Sverige är indelat i flera elområden, och det är inte ovanligt att se variationer i elpris idag mellan dessa regioner. Dessa skillnader kan bero på flera faktorer, inklusive tillgång på lokal produktion, nätinfrastruktur och överföringskapacitet. Till exempel kan norra Sverige, med sina rikliga vattenkraftsresurser, ibland ha lägre spotpris el jämfört med södra delarna där efterfrågan ofta är högre.

 

Fallstudier: Jämförelse av priser i svenska regioner

Låt oss ta en närmare titt på några specifika regioner för att förstå dynamiken i elpriset idag. I Stockholm, med sin höga befolkningstäthet och industriella aktivitet, kan priset vara högre på grund av den ökade efterfrågan. Å andra sidan kan Kiruna, trots sin avlägsna plats, dra nytta av närheten till vattenkraft och därmed ha ett mer stabilt eller lägre elpris. Dessa regionala skillnader understryker vikten av att ha en diversifierad energimix och effektiva överföringsnät för att balansera utbud och efterfrågan.

 

Förnybar energis inverkan på priser

Förnybara energikällor, som sol och vind, har blivit alltmer populära i Sverige. Denna ökning av grön energi har haft en märkbar inverkan på elpriset idag. När solen skiner eller vinden blåser kan produktionen av förnybar energi öka, vilket kan leda till en minskning av spotpris el. Men det är också viktigt att notera att förnybar energi kräver investeringar i infrastruktur och teknik, vilket kan påverka priset på kort sikt. Långsiktigt sett bidrar dock förnybara källor till en mer hållbar och ofta kostnadseffektiv energiförsörjning.

 

Utbud och efterfrågans dynamik

En av de mest framträdande faktorerna som påverkar elpris idag är dynamiken mellan utbud och efterfrågan. När efterfrågan på elektricitet ökar, exempelvis under kalla vintermånader när uppvärmning behövs mest, och utbudet inte kan möta denna efterfrågan, kan spotpris el skjuta i höjden. Å andra sidan, under perioder av låg efterfrågan eller när det finns ett överflöd av elproduktion, kan priset sjunka. Denna ständiga balansakt påverkar direkt elpriset idag och är avgörande för både producenter och konsumenter.

 

Bränslekostnader (naturgas, kol, förnybara, etc.)

Bränslets ursprung spelar en avgörande roll i elpris idag. Medan fossila bränslen som kol och naturgas historiskt har dominerat elproduktionen, har deras priser varit föremål för globala marknadsfluktuationer. Förnybara energikällor, som sol och vind, har initialt högre uppstartskostnader men kan leda till lägre driftskostnader på lång sikt. Med Sveriges ökade fokus på förnybar energi kan vi förvänta oss att se en gradvis förändring i hur dessa bränslekostnader påverkar spotpris el.

 

Infrastruktur- och överföringskostnader

Elens väg från producent till konsument är inte utan kostnad. Infrastrukturen, inklusive kraftverk, transformatorstationer och överföringslinjer, kräver ständigt underhåll och uppgraderingar. Dessa kostnader reflekteras i elpriset idag. Dessutom, när ny teknik introduceras eller när det finns behov av att bygga ut nätet för att möta ökad efterfrågan, kan dessa investeringar leda till tillfälliga höjningar i spotpris el. Det är därför viktigt för konsumenter att vara medvetna om dessa bakomliggande kostnader när de granskar sina elräkningar.

 

Regleringars och statliga policys påverkan

Statliga beslut och regleringar har en betydande inverkan på elpriset idag. Genom att införa, justera eller avskaffa vissa regler och skatter kan regeringen direkt påverka spotpris el. Till exempel kan incitament för förnybar energi eller skatter på fossila bränslen ändra produktionskostnaderna för energiföretag. Dessa kostnader, i sin tur, överförs ofta till konsumenterna. Därför är det viktigt för medborgarna att vara medvetna om de aktuella politiska besluten och hur de kan påverka deras elräkningar.

 

Teknologiska genombrotts effekt

Teknologin fortsätter att utvecklas i en snabb takt, och detta har direkta konsekvenser för elpriset idag. Nya innovationer, som effektivare solpaneler, batterilagringslösningar eller smarta elnät, kan alla bidra till att sänka produktions- och distributionskostnaderna. Dessa teknologiska framsteg kan också leda till en mer hållbar energiproduktion, vilket kan ha en långsiktig inverkan på spotpris el och gynna både miljön och konsumenternas plånböcker.

 

Elprisets olikheter över hela Sverige

Trots att Sverige har en integrerad nationell elmarknad, kan elpriset idag variera betydligt mellan olika regioner. Dessa skillnader kan bero på flera faktorer, inklusive regionala produktionskällor, infrastrukturella begränsningar och lokal efterfrågan. Till exempel kan en region med överflöd av vattenkraft ha lägre priser jämfört med en region som är mer beroende av importerad energi. Denna typ av regional variation gör det viktigt för konsumenter att vara medvetna om de specifika förhållandena i deras område när de överväger sina energibehov och kostnader.

 

Elpris Idag: En Fortsatt Utforskning av Svenska Elmarknaden

Uppgången av sol, vind och andra förnybara energikällor

De senaste åren har vi bevittnat en anmärkningsvärd ökning av förnybar energi i Sverige. Denna trend har inte bara påverkat hur energi produceras, utan också elpris idag. Sol- och vindenergi, som en gång ansågs vara dyra alternativ, har nu blivit mer kostnadseffektiva tack vare teknologiska framsteg och storskalig produktion. Denna övergång till förnybara energikällor är inte bara bra för miljön, utan den påverkar också spotpris el genom att ofta erbjuda lägre produktionskostnader jämfört med traditionella fossila bränslen.

 

Hur förnybara energikällor förändrar prissättningslandskapet

Förnybara energikällor håller på att omforma elmarknaden och därmed elpriset idag. Medan sol och vind är intermittenta energikällor, vilket kan leda till fluktuationer i spotpris el, har teknologiska framsteg inom energilagring och smarta elnät hjälpt till att mildra dessa utmaningar. Dessutom, med regeringens stöd och incitament för grön energi, blir investeringar i förnybara energiprojekt alltmer attraktiva. Detta har lett till en ökad kapacitet av förnybar energi, vilket i sin tur pressar ner elpriserna. Medan vi fortfarande är i en övergångsperiod, är det tydligt att förnybara energikällor håller på att förändra prissättningslandskapet på ett sätt som gynnar både konsumenter och miljön.

 

Konsumentperspektiv

När vi talar om elpris idag är det viktigt att inte glömma bort den enskilda konsumentens perspektiv. För många hushåll representerar elräkningen en betydande del av de månatliga utgifterna. Därför är förändringar i spotpris el inte bara abstrakta siffror, utan har en direkt inverkan på människors vardag. Medan industriella aktörer och stora företag kan ha resurser för att navigera i den komplexa elmarknaden, kan den genomsnittliga konsumenten känna sig överväldigad av de ständigt föränderliga priserna och vad de betyder för deras ekonomi.

 

Hur konsumenter kan dra nytta av nuvarande pristrender

Trots de utmaningar som elpriset idag kan presentera, finns det också möjligheter. Med en ökad övergång till förnybar energi och teknologiska framsteg som gör energiproduktion mer kostnadseffektiv, finns det potential för lägre elpriser på lång sikt. Konsumenter kan dra nytta av dessa trender genom att investera i energieffektiva apparater, överväga installation av solpaneler eller till och med delta i energisparprogram som erbjuds av lokala elbolag.

 

Tips för att minska elräkningen

För den budgetmedvetna konsumenten finns det flera steg som kan vidtas för att minska elräkningen:

 • Energieffektivitet: Investera i energieffektiva apparater och belysning. Dessa kan ha högre uppstartskostnader men betalar sig själva över tid genom lägre energiförbrukning.
 • Smart termostat: Använd en smart termostat för att optimera uppvärmning och kylning av ditt hem.
 • Solpaneler: Överväg att installera solpaneler, särskilt om du bor i ett område med mycket solljus.
 • Jämför leverantörer: Om möjligt, jämför elpriser mellan olika leverantörer för att hitta det bästa avtalet.

 

Med rätt information och strategi kan konsumenter inte bara förstå elpris idag utan också agera proaktivt för att säkerställa att de får mest valuta för sina pengar när det gäller deras energiförbrukning.

 

Framtida Förutsägelser

Medan elpris idag ger oss en ögonblicksbild av marknaden, är det också viktigt att blicka framåt och försöka förutse hur priset kan förändras i framtiden. Denna prognos baseras på en kombination av nuvarande trender, teknologiska framsteg, politiska beslut och globala händelser.

 

Expertåsikter om var elpriserna är på väg

Många experter tror att spotpris el kommer att fortsätta att påverkas av Sveriges ökade fokus på förnybar energi. Med regeringens mål att göra Sverige koldioxidneutralt till 2045 kan vi förvänta oss att se en fortsatt nedgång i beroendet av fossila bränslen, vilket kan stabilisera eller till och med sänka elpriset idag. Samtidigt, med teknologiska framsteg inom energilagring och distribution, kan vi också förvänta oss att se en mer stabil och förutsägbar elmarknad.

 

Potentiella utmaningar och möjligheter

Trots den positiva utsikten finns det också potentiella utmaningar på horisonten. Den intermittenta naturen av förnybar energi, särskilt sol och vind, kan leda till fluktuationer i elpris idag. Utan tillräcklig lagringskapacitet kan detta leda till prisvolatilitet. Samtidigt presenterar den globala övergången till grön energi också möjligheter. Med en ökad efterfrågan på teknologi och lösningar för förnybar energi kan Sverige positionera sig som en ledare inom detta område, vilket skapar ekonomiska möjligheter samtidigt som man bidrar till en mer hållbar framtid.

 

Sammanfattning av huvudpunkterna som diskuterats

Under vår utforskning av elpris idag har vi dykt djupt in i de många faktorer som påverkar elpriset i Sverige. Vi har sett hur utbud och efterfrågan, teknologiska framsteg, regleringar och statliga policys, samt övergången till förnybar energi alla spelar en roll i att forma spotpris el. Vi har också betonat vikten av att förstå regionala skillnader i elpriserna och hur konsumenter kan dra nytta av nuvarande pristrender. Medan elpriset idag är resultatet av en komplex väv av faktorer, har några nyckelteman framträtt: Sveriges engagemang för en hållbar energiframtid, teknologins roll i att omforma marknaden, och vikten av att vara en informerad konsument.

 

Vikten av att hålla sig informerad om elpriser

I en ständigt föränderlig marknad är kunskap makt. För konsumenter betyder detta att hålla sig informerad om elpris idag och de faktorer som påverkar det. Genom att förstå varför priser fluktuerar och vilka trender som formar marknaden kan konsumenter göra mer informerade beslut om allt från vilken energileverantör de väljer till hur de använder energi i sina hem. Dessutom, i en tid när klimatförändringarna blir alltmer påtagliga, kan en förståelse för spotpris el och de bredare energimarknaderna hjälpa individer att göra val som är både ekonomiskt och miljömässigt hållbara.

Att navigera i den komplexa världen av elprissättning kan vara en utmaning, men med rätt information och resurser kan konsumenter och företag inte bara förstå elpris idag utan också agera proaktivt för att säkerställa en hållbar och kostnadseffektiv energiframtid.

I Sverige varierar elpris idag beroende på flera faktorer, och en av de mest framträdande är timpris. Denna variation i pris kan bero på förändringar i förbrukning av elen eller produktion från olika energikällor som solceller och kärnkraft. Dessutom är landet uppdelat i flera elområden, och varje elområde omfattar olika priser beroende på tillgång och efterfrågan. När man jämför elavtal är det viktigt att inte bara titta på det baserade priset utan också beakta andra avgifter som energiskatt, kostnad för elcertifikat och olika påslag. En annan viktig faktor att överväga är priset på nordpool, som spelar en avgörande roll i att bestämma det billigaste elavtalet för konsumenterna.

Vad är spotpris på el?

Spotpris är priset på el för tillfället, det varierar från timme till timme beroende på faktorer såsom efterfrågan och tillgång på el.

Hur påverkar spotpriset på el mitt elpris?

Om du har ett rörligt elprisavtal så kommer ditt elpris att följa spotpriset. Om spotpriset stiger, kommer även ditt elpris att stiga och vice versa.

Var kan jag se det aktuella spotpriset på el?

Du kan se aktuella spotpriser på elbörsen Nord Pool’s hemsida.

Vilka faktorer påverkar spotpriset?

Faktorer som påverkar spotpriset inkluderar efterfrågan på el, tillgången på el, priset på bränsle och väderförhållanden.

Vad är skillnaden mellan spotpris på el och fast elpris?

Spotpriset på el varierar från timme till timme, medan ett fast elpris är konstant under hela avtalstiden.

Kan jag jämföra elpriser med spotpris?

Ja, du kan jämföra olika elpriser med spotpris för att se vilket som ger dig det bästa erbjudandet.

Finns det historisk data för spotpriset på el?

Ja, det finns historisk data tillgänglig för spotpriset på el. Du kan hitta denna information på Nord Pool’s hemsida.

Hur kan jag sänka mina elkostnader?

Du kan sänka dina elkostnader genom att minska din energiförbrukning, jämföra olika elavtal och vara medveten om när spotpriset på el är lägre.

Hur fungerar Nord Pool, den nordiska elbörsen?

Nord Pool är en marknadsplats där elproducenter och elanvändare kan handla med el. Spotpriset på el bestäms genom utbud och efterfrågan på denna marknadsplats.

Hur tecknar jag ett elavtal med spotpris?

Du kan teckna ett elavtal med spotpris genom att kontakta olika elbolag och jämföra deras erbjudanden.

Artikler

Sense Termometer

Where do you want to buy ? Buy
Close
Buy from Sen.se
 
Free shipping for 2+ Peanuts*
 
Make your home comfy
and save energy.
Watch video
 
 
Simple. Useful. Affordable.
ThermoPeanut simply connects to your smartphone using Bluetooth Smart. Using the SensePeanut companion app, you can check the current temperature or history.
 
Bluetooth Smart App Store Google Play Store
 
“Save 9% on your heating bill for each three-degree Fahrenheit that you lower your heating setpoint, about $123.15.”
Energy.gov
Monitor your home’s temperature to save energy.
 
 
Measure the temperature in specific places,
on appliances or on the go.
 • In your bedroom
 • In your fridge
 • When camping
 • In your baby’s room
 • At work
 • Where your pets live
 • On the go
 • In your bathroom
Discover the uses
Get alerted when it’s too hot or too cold.
When the temperature is outside of the normal range you set, your ThermoPeanut plays repeated sound alerts. A notification is also sent to your smartphone.
 
SensePeanut App
Learn from temperature history to make smart choices.
Temperature at a glance.
Simple and interactive charts.
Comprehensive smart home system.
Advanced features
You can do more than you think.
Explore the features
Design
Designed to measure temperature anywhere.
ThermoPeanut has been carefully designed to seamlessy adapt to any surface, place or appliance. A small, thin and beautiful sensor that you can bring and place anywhere.
Tech specs
 
 • Bluetooth
  Bluetooth Smart (Low Energy)
 • Battery
  Lifespan up to 3 months
  CR2032 battery (easily replaceable)
 • Temperature
  -5° to +140° F / -20° to +60° C
  Can be calibrated (0.1 precision)
 • Range
  Up to 100 ft / 30 m (depending on the surroundings)
 • Speaker
  Piezo (up to 90dB)
 • SensePeanut App
  iOS 9.3.5+
  Android 4.3+
 • Weight
  0.26 oz / 7.5 g
 • Not water-resistant
  Not a medical device
In the box
 
ThermoPeanut (Red) including battery User guide Multipurpose Peanut holder clip Key ring Sticky putty Self-adhesive tape
 
Measure temperature anywhere.
Discover the uses
 
More than a thermometer.
Explore the features
ThermoPeanut
Get your smart thermometer today!
Buy $29
Buy more and save
 
Bundle 2 ThermoPeanuts
Free shipping
Buy $58
 
Bundle 4 ThermoPeanuts
Best value
Buy $99
Shop In-Store
 • Best Buy
Have a question?
Ask a specialist: [email protected]
 
ThermoPeanut has been awarded the “Most Innovative Product” by the Consumer Electronics Show 2017.
 
History
Learn from temperature history to make smart choices.
More than a thermometer.
ThermoPeanut is the very first Smart Wireless Thermometer with such a powerful technology ecosystem. It opens up new possibilities: from adjusting every setting to connecting your Peanut to any compatible device. You can do far more than you think.
  • Dashboard
   Set up a comprehensive smart home system.
   Have an accurate and comprehensive view of the temperature throughout your house with multiple ThermoPeanuts. Start controlling your home now.
Stand-alone
ThermoPeanut just works on its own.
ThermoPeanut automatically measures temperature and detects any irregularities, even when it’s not connected to any iOS or Android device. It rings using its Piezo speaker (up to 90dB) to inform you.
ThermoPeanut + Nest
Feel comfy and save energy.
For you to keep your home warm and comfy while saving energy, we made ThermoPeanut compatible with the Nest Learning Thermostat.

Set up your high and low limit temperatures and let your devices do the rest. Once they are reached, ThermoPeanut will send your target temperature to the Nest thermostat. The temperature of your home is seamlessly adjusted by your Nest according to your wish with no additional effort.

It is easy to use and will help you save on your energy bills without having to worry!

Discover how to set it up →

Note: ThermoPeanut must be in Bluetooth range with one of your authorized devices (smartphone or tablet) to successfully communicate with your Nest Thermostat(s).
 • Feel comfy and save energy.
 • Sync data between your smartphones and tablets.
  Multiple devices
  Sync data between your smartphones and tablets.
  You can link as many ThermoPeanuts as you want with the SensePeanut App. Data is stored online and can be viewed on any authorized device. Simply use the same user’s login credentials.

  *Number of simultaneous connections depends on the Bluetooth specifications of your smartphone/tablet.
 •  
 • Download your data.
  Data export
  Download your data.
  From the app, you can export your data in CSV format and use it with any spreadsheet software. You can export all of them at once at anytime.
 • Change frequency according to your needs.
  Frequency Measurements
  Change frequency according to your needs.
  ThermoPeanut measures temperature every 15 minutes. Using the app, you can choose to increase the frequency to receive data more often — needed in appliances such as fridges – or decrease the frequency to save battery.
 • Press ThermoPeanut's button to get the current temperature.
  Current temperature
  Press ThermoPeanut’s button to get the current temperature.
  We designed ThermoPeanut with a button so that you can simply click to receive the current temperature on your smartphone. It’s that easy.
 • Notifications
  Get alerted if it’s too hot or too cold.
  Make ThermoPeanut ring or choose to receive push notifications on your iOS / Android smartphones and tablets. You can customize all the notification settings from the SensePeanut App.
 • Trigger tons of actions.
  ThermoPeanut + IFTTT
  Trigger tons of actions.
  ThermoPeanut is compatible with the IFTTT platform and lets you create your own recipes and scenarios with hundreds of smart devices such as Philips Hue bulbs, Belkin WeMo plugs, etc.
 •  
 • Control your accessories away from home.
  Remote access
  Control your accessories away from home.
  SensePeanut App can use any iOS or Android device as a in-home hub. Leave your tablet close to your SensePeanut to constantly sync data.
 • Free and unlimited data cloud storage.
  Data storage
  Free and unlimited data cloud storage.
  ThermoPeanut sends temperature measurements to your smartphone’s SensePeanut App. Data is then stored in logical pools. We offer unlimited cloud storage so that you can visualize your Peanuts’ activity from anywhere at anytime — for free.
 •  
 • Download your data.
  Built-in memory
  ThermoPeanut stores data when you’re away.
  Peanut’s built-in memory can store temperature measurements up to 15 days*. Memory is reset each time data have been sent to your smartphone or tablet.

  *for a standard measurement every 30 minutes.
 
Measure temperature anywhere.
Discover the uses
 
The smart wireless thermometer.
Discover ThermoPeanut
ThermoPeanut
Get your smart thermometer today!
Buy $29
Buy more and save
 
Bundle 2 ThermoPeanuts
Free shipping
Buy $58
 
Bundle 4 ThermoPeanuts
Best value
Buy $99
Have a question?
Ask a specialist: [email protected]
 
Where do you want to buy ? Buy
Close
Buy from Sen.se
Free shipping for 2+ Peanuts*
 
 
 
At home
Measure temperature to improve energy efficiency.
Measure temperature in places,
appliances or on the go.
With ThermoPeanut, you can now measure temperature anywhere: at home, in baby’s room, in the fridge, on the go, at work, where your pets live, when camping, in the server room and everywhere else!
 • In your bedroom
  In your bedroom
  Adapt the heating more efficiently and rest better.
  Measure temperature in your bedroom to help you adjust the heat efficiently. In addition to saving energy, you ensure that your room is at the optimal temperature to sleep in.
 • In your fridge
  In your fridge
  Be alerted if the temperature is too hot.
  ThermoPeanut lets you know when you’re wasting energy. It detects if the fridge gets too hot meaning that you may have left the door open. The Peanut also works in the freezer down to -5° F / -20° C.
 •  
  When camping
  Keep food from spoiling.
  Measure temperature where you store food to keep it from spoiling. Place ThermoPeanut in your cooler to receive alerts if it’s too hot.
 •  
  In your baby’s room
  Make sure your baby sleeps comfortably.
  Place a ThermoPeanut in your baby’s room to make sure it is at the perfect temperature for baby to sleep in. Get alerted if it’s too hot or too cold.
 •  
  At work
  Maintain an enjoyable work environment.
  Measure and set the perfect temperature to work in pleasant conditions and optimize productivity.
 •  
  Where your pets live
  Always keep your pet’s home nice and cosy.
  Make sure your dog stays warm throughout the night. ThermoPeanut measures temperature wherever your pet (cat, horse, bird, etc.) lives.
 •  
  On the go
  Monitor your environment.
  Bring ThermoPeanut with you to measure temperature during your walks, family trips or wherever you go. Check all the measurements using the SensePeanut App and learn from these insights.
 •  
  In your bathroom
  Make sure the bathroom is well heated before showering.
  For your comfort, place ThermoPeanut in the bathroom. It sends you a notification as soon as the bathroom is hot enough.
 
More than a thermometer.
Explore the features
 
The smart wireless thermometer.
Discover ThermoPeanut
ThermoPeanut
Get your smart thermometer today!
Buy $29
Buy more and save
 
Bundle 2 ThermoPeanuts
Free shipping
Buy $58
 
Bundle 4 ThermoPeanuts
Best value
Buy $99
Have a question?
Ask a specialist: [email protected]